همان قدر که توان داری به همان اندازه هم وظیفه ای داری(توانمندی)